החוג לכימיה (560)
מסלול כימיה חד חוגי (5012)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג96
סה"כ בחוג104
חטיבה32 לפחות
אבני פינה8
קורס ספרייה ובטיחותחובה
סה"כ נ"ז למסלול מינימום144
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


תלמיד רשאי ללמוד כימיה כחוג יחיד בהיקף מצומצם. במקרה כזה עליו לכלול במסגרת לימודיו לתואר גם לימודים בחטיבת לימודים מובנית אחת לפחות מן הפקולטה או מחוץ לפקולטה.
יש לשים לב כי לימוד חטיבה בחוג שאינו מחוגי הפקולטה במיוחד עלול להיות כרוך בהתנגשויות בלוח הזמנים של השיעורים ולכן רצוי מאוד לבחון את מערכת הלימודים מראש. ניתן ורצוי כמובן להתייעץ עם ראש החוג ועם מזכירות החוג לפני ביצוע הרישום.
בכל מקרה, היקף חטיבת לימודים לא יפחת מ - 32 נ"ז.
היקף לימודים במסלול החד חוגי הוא  104 נ"ז לפחות בכימיה.
במסגרת הלימודים במסלול זה מחוייבים התלמידים בלימוד קורסי אבני פינה בהיקף 8 נ"ז (4 נ"ז מתחום מדעי הרוח ו -4 נ"ז מתחום מדעי החברה). עם זאת, את מספר נקודות הזכות הנדרשות בקורסי אבני פינה, יש לבדוק באתר  אבני פינה

תנאי לזכאות לתואר בוגר הוא סיום בהצלחה של 2 קורסי בחירה שנלמדים באוניברסיטה בשפה האנגלית. תנאי זה רלוונטי לכל תלמיד בוגר שהחל את לימודיו בשנת תשפ"ב.