החוג לאמירים תכנית למצטיינים – מחשבים (523)
מסלול תכנית מצטיינים - אמירים מחשבים (9020)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול


תכנית "אמירים" היא תכנית לימודים ייחודית לסטודנטיות וסטודנטים מצטיינים המעוניינים להרחיב את השכלתם מעבר למקובל ולפתח את כישוריהם בעזרת טובי המורים והחוקרים בביה"ס להנדסה ומדעי המחשב. במסגרת התכנית מתקיימים מפגשים במהלך השנה בהם  נחשפים התלמידים למחקר עדכני במגוון תחומי מדעי המחשב באמצעות מפגשים חודשיים עם חוקרים מביה"ס, השתתפות בסמינר מחקר, וביצוע עבודת מחקר בהנחיה אישית של חבר-סגל מביה״ס.

תכנית אמירים בבית ספרנו כוללת מלגת לימודים. עם תום הלימודים תוענק לסטודנטים תעודת בוגר מיוחדת בה ירשם שהסטודנט/ית סיים/ה לימודיו/ה במסגרת תכנית "אמירים" ויירשמו שמות החוגים בהם למד/ה. בנוסף יצויין כי הסטודנט/ית הגיש/ה פרויקט מחקרי. אנו מציעים לסטודנטים עם נתוני קבלה גבוהים מאוד להצטרף לתכנית כבר בשנה הראשונה ללימודיהם. תלמידים אשר זכו בפרס הרקטור או פרס דיקן על סמך הישגיהם בלימודי השנה הראשונה, יוזמנו להצטרף לתכנית "אמירים" בשנת לימודיהם השנייה.

תלמיד/ה בתכנית "אמירים" י/תלמד בחוג אחד לפחות מבין החוגים השונים בביה"ס להנדסה ומדעי המחשב. ניתן לשלב תכניות בין חוגיות עם חוגים מפקולטאות אחרות, כגון מדעי הטבע, מדעי הרוח והחברה. בשנים ב' ו - ג' יתקיימו במסגרת "אמירים" מפגשים שונים (סמינרים) שבהם ירצו מיטב חוקרי ותלמידי-המחקר מביה״ס ומפקולטות אחרות. תלמידי אמירים ייקחו בשנה ג' (ובשנה ד' להנדסה) את הקורסים כלים מתמטיים למדעי-המחשב 67865 , סמינר מבוא למחקר 67579, וכן סמינר מחקר מתוך רשימת הסמינרים המוצעת בביה"ס. בנוסף, תלמידי אמירים יבצעו פרויקט מחקרי לפי בחירתם בהנחיית אחד מחברי הסגל בביה״ס.

 

פרויקט מחקר 

בשנת הלימודים השלישית חייב כל תלמיד "אמירים" לבצע פרויקט בעל אופי מחקרי, לפי בחירתו. היקף הפרוייקט הינו 10 נ"ז. תלמידי "אמירים", שהם גם תלמידי הנדסת חשמל מחשבים, יכינו את פרויקט "אמירים" בשנה השלישית ללימודיהם, בנוסף ובנפרד מפרויקט הגמר הנדרש ללימודיהם בהנדסה. (ראה להלן פרטים נוספים בנושא הפרוייקט)

 

סיכום חובות הלימודים של תלמידים בתכנית אמירים:

 • מילוי חובות הלימודים במסלול בו הלימודים הרגיל, כמתחייב מתכנית החוג.
 • השתתפות במפגשי התוכנית (כולל סמינרי המחקר בביה״ס ובסדנת אמירים).
 • ביצוע פרויקט מחקרי בהיקף של  10 נ"ז בהנחיית אחד מחוקרי ביה"ס.
 • השתתפות בקורסים כמפורט לעיל.
 • תלמידי התכנית פטורים מקורסי אבני פינה.

 

דרישות ייחודיות של תכנית אמירים, הצגת טבלה:

 

מספר קורס

שם קורס נדרש

נ"ז

יכול להחשב גם כ...

או, יאוחסן למוסמך

סמסטר

68101

פרוייקט מחקר - חלק א'

5

חוג אמירים

 

ה'

מרשימת המעבדות למוסמך

 פרוייקט מחקר - חלק ב'

5

קורס בחירה במדמ"ח

כן

ו'

מרשימת הסמינרים למוסמך

סמינר מחקר

2

קורס בחירה במדמ"ח

כן

ד'-ו'

67579

סמינר מבוא למחקר

1

קורס בחירה במדמ"ח

כן

ד'

67865

כלים מתמטיים

4

קורס בחירה במדמ"ח

כן

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגשת פרויקט המחקר

עבודת הפרויקט היא מטלה לימודית עצמאית של תלמיד "אמירים", המתבצעת בהנחיית מדריך ממורי הפקולטה. עבודה זו חייבת להיות נפרדת מכל עיסוק בשכר. עם סיומה, תסוכם העבודה בכתב ותישלח, בעברית או באנגלית ובמספר עותקים. עותק אחד ישלח לשיפוטו של המדריך ,עותק שני יועבר למזכירות לענייני הוראה בפקולטה כקובץ  PDFועותק שלישי יועבר בעותק קשיח, יימסר לאישורו של מרכז התכנית, ויועבר לספרית הרמן למדעי הטבע. העותק בספריה ישמש לעיון.

העבודה תכתב במתכונת של עבודה מדעית, בסטנדרטים של פרסום מדעי בתחום הדעת .

עבודת הפרויקט תוגש עד 30.9 בשנת הלימודים השלישית לתואר.

מדריך הפרויקט יקבע את ציונו של הפרויקט לאחר הגשת העבודה. ציון "מעולה" (95 ומעלה) יינתן רק לאחר בדיקת העבודה ע"י מורה נוסף ובהסכמתו לציון "מעולה".

 

מילגות:

סטודנטים/יות בתכנית זכאים למלגת "אמירים" (קבלת המלגה מותנית באי-עבודה מחוץ לאוניברסיטה במהלך הלימודים) במהלך לימודיהם בשנים א', ב', ג' בתואר בוגר, וזאת בכפוף לעמידה בתנאי המעבר הבאים:

תלמידי שנה א'

 • עמידה בתנאי סף הקבלה לתכנית.
 • חובת נוכחות במפגשי התכנית.

תלמידי שנה ב'

 • הופעה ברשימת מצטייני דיקן בגין הישגיהם בשנה א' (ראה הערה 1)
 • חובת נוכחות במפגשי התכנית.
 • הגשת מסמך בהיקף של כעמוד אחד, חתום על-ידי המנחה, ובו מצוין שם המנחה, נושא, מטרת העבודה ותכנית עבודה כללית של פרויקט המחקר. המסמך יוגש לכל המאוחר ביום האחרון של סמסטר ב' בשנה זוהמלגה תוענק סמוך ולאחר פרסום רשימת מצטייני דיקן בגין הישגים בשנה א'.

תלמידי שנה ג'

 • הופעה ברשימת מצטייני דיקן בגין הישגיהם בשנה ב' (ראה הערה 2).
 • חובת  נוכחות במפגשי המחקר.
 • השלמת הקורסים סמינר מבוא למחקר 67579   וכלים מתמטיים 67865.
 • הגשת פרויקט מחקר עד לתאריך ה- 30.9 בשנה זו.

 

המלגה תוענק סמוך לאחר פרסום רשימת מצטייני דיקן בגין ההישגים בשנה ב'

----------------------------------

הערות:

 1. רשימת המועמדים שמתוכה ירכיב הדיקן את רשימת הדיקן הפקולטאית, תחושב על סמך כל ציוני השנה הקודמת כפי שרשום במחשב המרכזי במועד החישוב. ברשימת המועמדים יופיעו רק תלמידים שקיבלו ציונים בקורסים הרשומים בתכנית לימודיהם. המינימום לחישוב הינו 45 נ"ז. קורסים שבהם קיבל התלמיד "זיכוי" כגון על סמך לימודים במוסד אחר, לא יכללו במכסת הנקודות לעיל. תלמידים שקיבלו בשנה האחרונה ציון "נכשל" או שאין להם "פטור" מלימודי אנגלית, לא יהיו זכאים להיכלל ברשימת הדיקן.
 2. תלמידים, שהשלימו את לימודיהם לתואר כנדרש ועשויים להיות זכאים להיכלל ברשימת הדיקן על סמך שנת לימודיהם האחרונה לתואר אך אינם עומדים במכסת הנקודות המינימלית, יפנו בבקשה בכתב אל המזכירות לענייני הוראה ותלמידים  של הפקולטה בתקופת הערעורים.