החוג לכימיה (560) - מסלול כימיה חד חוגי (5012)
נכון לשנתון: 2016
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג91
חובת בחירה3-6
בחירה בחוג0-3
לימודי תכנות3
סה"כ בחוג100
חטיבה32
אבני פינה8
לימודים משלימים4
סה"כ לתואר (מינימום)144
תלמיד רשאי ללמוד כימיה כחוג יחיד בהיקף מצומצם. במקרה כזה עליו לכלול במסגרת לימודיו לתואר גם לימודים בחטיבת לימודים מובנית אחת לפחות מן הפקולטה או מחוץ לפקולטה.
יש לשים לב כי לימוד חטיבה בחוג שאינו מחוגי הפקולטה במיוחד עלול להיות כרוך בהתנגשויות בלוח הזמנים של השיעורים ולכן רצוי מאוד לבחון את מערכת הלימודים מראש. ניתן ורצוי כמובן להתייעץ עם ראש החוג ועם מזכירות החוג לפני ביצוע הרישום.
בכל מקרה, היקף חטיבת לימודים לא יפחת מ - 32 נ"ז.
היקף לימודים במסלול החד חוגי הוא  100 נ"ז לפחות בכימיה.
במסגרת הלימודים במסלול זה מחוייבים התלמידים בלימוד קורסי אבני פינה בהיקף 8 נ"ז (4 נ"ז מתחום מדעי הרוח ו -4 נ"ז מתחום מדעי החברה).