מסלול חטיבה בחינוך (8027)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'