לימודים לתואר מוסמך   -   מדעי הסביבה (591)
מסלולי לימוד

על החוג
התהליכים המעצבים את הסביבה ויחסי הגומלין בינה לבין האורגניזמים החיים בה כולל השפעות האדם, הם מן הנושאים המרתקים והמורכבים במדעי הטבע. הבנת תפקוד הסביבה הטבעית והשפעת האדם עליה מהווים נדבך מרכזי בתכנית הלימודים ונושאי המחקר של התלמידים שמכשירים אותם לעבודה באקדמיה, רשויות מחקר ופיקוח ואכיפה בנושאים סביבתיים. 
 
מטרת התכנית
להקנות לתלמידיה כלים הן להבנת הסביבה הטבעית והן  התכנית מכשירה עתודות חוקרים ואנשי מעש שיוכלו לתרום להבנת התהליכים המתרחשים בסביבתנו, להתמודד עם הבעיות המחריפות של איכות הסביבה ולפתור מגוון בעיות סביבתיות סבוכות. הכלים הנדרשים על מנת להתמודד עם אתגרים אלו נמצאים במוקדי המחקר וההוראה הייחודיים של הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית ומסופקים בחלקם גם ע"י בית הספר האוניברסיטאי החדש ללימודי סביבה.
 
לאתר התכנית
מבנה והיקף הלימודים

מבנה הלימודים והיקפם
 
תכנית  לימודים אופיינית למוסמך אורכת כארבעה סמסטרים, כולל עבודת מחקר, כתיבת תזה, הרצאת תזה ובחינה מסכמת. אחריות התלמידים למצוא מנחה למוסמך עד לאמצע הסמסטר השני של השנה הראשונה. במהלך שנת הלימודים הראשונה ימנה יו"ר התכנית ועדה מלווה לכל תלמיד. חברי הוועדה יעקבו אחר התקדמות התלמידים, יקראו ויבחנו את הצעות המחקר שלהם, יבדקו את עבודות המוסמך וישמשו בוחנים בבחינות המוסמך המסכמת.
לקראת שנת הלימודים השניה, יגיש כל תלמיד (או תלמידה) לועדה המלוה הצעת מחקר מאושרת ע"י המנחים של עבודת המוסמך (שלפחות אחד מהם הוא מורה בתכנית) שתוצג זמן קצר לאחר מכן בבחינה בפני הועדה. בסיום המחקר תינן הרצאה על עיקריו במסגרת סמינריון המוסמך של התכנית ותוגש תיזה כתובה המאושרת ע"י המנחים. התיזה תיבדק ע"י חבר ועדה אחד לפחות שאינו מנחה והתלמידים יעמדו בבחינה מסכמת בפני הועדה.

הערכת תלמידים: הציון הסופי לתואר ייקבע על פי הציון המשוקלל בקורסים (40%) הצעת המחקר (10%), עבודת הגמר (30%), וציון בחינת המוסמך (20%). המדריך וחברי הוועדה המלווה יקראו וישפטו את הצעת המחקר, ישתתפו בבחינת המוסמך וישפטו את עבודת הגמר.
 

היקף הלימודים בתכנית הוא 32 נ"ז לפי הפרוט: 10נ"ז חובה (כולל שלשה קורסים משותפים לכלל הסטודנטים בבית הספר האוניברסיטאי ללימודי סביבה), הנ"ז הנותרות יהיו מהכיוונים העיקריים בלימודי הסביבה (ראה למטה), באישור היועץ והמנחים. כמו כן רשאים התלמידים ללמוד כלימודי בחירה קורסים מתחומים אחרים במדעי הטבע, ומהפקולטאות לחקלאות, למדעי החברה ולרפואה, בתיאום עם יועץ התכנית.
תיתכן גם תכנית לימודים אישית שתותאם להשכלתו הקודמת ולתחומי התמחותו במסגרת המוסמך.

התכנית מציעה שני תחומי התמחות ועל התלמיד לבחור אחד מהם: מסלול גיאוכימי/גיאופיסי; מסלול ביולוגי/אקולוגי;
 
מדעי הסביבה - מוסמך מחקרי
(מסלול 6090)
חובה בחוג10
חובת בחירה22-23
סה"כ לתואר (מינימום)32
לקראת מוסמך
יתכנו לימודי השלמה (לא חלק מ-32 הנ"ז לתואר) בהתאם לקורסים שנלקחו בלימודי הבוגר.

תוכנית בסיסית ללימודי השלמה
העקרון: כל תלמיד מחויב ברשימה שלמטה ולפי לימודי התואר הראשון תגזר מידת ההשלמה.
ההחלטה לגבי תוכנית לימודי ההשלמה הפרטנית תעשה לפי החלטות וועדת ההוראה ו/או היועץ והמנחה (אם כבר מונה)

 
קורס נדרש מינימום נ"ז נדרש גיאולוגיה אטמוספירה ביולוגיה כימיה פיזיקה גיאוגרפיה אחרים
מתמטיקה 4          
פיזיקה-מכניקה 5          
מבוא לכימיה 6        
מבוא לביולוגיה 2  
                 
מבוא למדעי כדה"א מצומצם 3      
בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג ויועץ לתלמידי מוסמך
ד"ר אלון אנגרט
טל: 6584758
 angert@gmail.com 
שעות קבלה:
ימי ראשון בין השעות 16:45-17:45 בהתחלה באולם 109, ואחר כך במשרד שלי ב313 צפון

מזכירת החוג: שושנה עזרא
טל: 6586836
mail: shoshanae@savion.huji.ac.il

לאתר התכנית
מורי החוג
קורסי החוג
תואר בוגר