לימודים לתואר מוסמך   -   מדעי המחשב (521)
מסלולי לימוד

על החוג

לימודי מדעי המחשב לתואר מוסמך

ללימודים לקראת תואר מוסמך במדעי המחשב יתקבלו תלמידים בעלי תואר בוגר אשר למדו מדעי המחשב. תלמידים שלא למדו מדעי המחשב בהיקף של חוג יוכלו להתקבל לפי החלטה מיוחדת של ועדת ההוראה החוגית. בדרך כלל תידרש מתלמידים אלה השלמת תכנית החובה לתואר בוגר של החוג (ראה תכנית החוג בלימודי הבוגר). מספר המתקבלים בכל שנה מוגבל. המועמדים ידורגו לפי רמת הישגיהם,ההיקף והמהות של לימודיהם הקודמים וכן המלצות אישיות, ובמקרה הצורך יזומנו לראיון אישי.
 
סף הקבלה הנדרש (לבוגרי אוניברסיטאות) הוא ממוצע 85 לפחות.
 
הלימודים מתקיימים בשני מסלולים, מסלול מחקרי (3040) ומסלול לא-מחקרי (3041). ניתן לעבור בין המסלולים באישור יועץ המוסמך. משך הלימודים הוא שנתיים. עומס הלימודים בד"כ אינו מתיישב עם עבודה בהיקף ניכר מחוץ לחוג.

הרשמה לתואר מוסמך מתבצעת במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה למדעי הטבע.
 
הגשת מועמדות: מועמדים לתואר מוסמך מוזמנים להגיש את מועמדותם על ידי משלוח הטפסים הבאים למזכירות המוסמך בפקולטה למדעי הטבע לכתובת האימייל הבאה: ilonag.savion.huji.ac.il. הגשת מועמדות אפשרית בכל זמן. או זומנו לראיון קבלה.

נוהל ראיונות
  • קבלה לסמסטר א': תלמידים שיגישו מועמדות לועדת הקבלה עד ה- 23/5, יזומנו במידת הצורך לראיון שיתקיים במחצית השנייה של יוני.  מועמדים שיגישו את מועמדותם לאחר ה-23 למאי, יזומנו במידת הצורך לראיון שיתקיים כחודש לפני תחילת הלימודים.
  • קבלה לסמסטר ב':תלמידים שיגישו מועמדות לועדת הקבלה עד ה-15/12, יזומנו במידת הצורך לראיון שיתקיים במהלך ינואר.  מועמדים שיגישו את מועמדותם מאוחר יותר, יזומנו במידת הצורך לראיון שיתקיים כשבועיים לפני תחילת הסמסטר השני.

תנאי מעבר לשנה ב'

      - במסלול המחקרי, עד סוף השנה הראשונה על הסטודנט למצוא מנחה ולסיים לפחות 20 נ"ז
    
- במסלול הלא מחקרי, עד סוף השנה הראשונה על הסטודנט לסיים לפחות 25 נ"ז.

בשני המסלולים, מחקרי ולא מחקרי, תלמיד הנדרש להשלמות מעל 15 נ"ז יוכל לעמוד בתנאי המעבר עד סוף השנה השניה. מי שלא עומד בתנאי המעבר, יוזמן למפגש עם יועצי המוסמך בתחילת שנת הלימודים השנייה (שלישית עם השלמות). מי שלא עומד בדרישות הנ"ל לאחר 3 סמסטרים (5 סמסטרים עם השלמות), לא יוכל להמשיך את לימודיו ללא אישור יועץ, וגם זאת למשך סמסטר נוסף אחד בלבד. בסוף סמסטר זה על התלמיד לעמוד בתנאי המעבר, ולא לימודיו יופסקו.

 

מבנה והיקף הלימודים

החוג למדעי המחשב (סמל חוג 521)

 
מסלולי לימודים לתואר מוסמך:
 
1.        מדעי המחשב מחקרי (מסלול 3040)
2.        מדעי המחשב לא מחקרי (מסלול 3041)
 
מבנה הלימודים והיקפם
 
מוסמך מחקרי (מסלול 3040)
 מוסמך לא מחקרי (מסלול 3041)
לימודי חובה במדעי המחשב
4
 
4
בחינת מוסמך
ללא נ"ז
ללא נ"ז
תיזה
ללא נ"ז
___
השתתפות בקולוקוויום מחלקתי
ללא נ"ז
ללא נ"ז
חובת סמינר
1
1
לימודי חובת בחירה
9
9
חובת סמינריון
2
2
פרוייקט מעבדה
5
5
לימודי בחירה במדעי המחשב
9
24
סה"כ נ"ז לתואר
30
45
 
 
 
 
תוכנית הלימודים
 
  • תוכנית הלימודים כוללת קורס חובה אחד, קורסי חובת בחירה- 1 מכל אחד משלושה אשכולות (רשימה מצורפת בסוף המוסמך), סמינריון אחד ופרויקט מעבדה בהיקף של 5 נ"ז. לא ניתן ללמוד יותר משני סמינריונים ומעבדה אחת אלא באישור יועץ. במסלול הלא מחקרי ניתן ללמוד לא יותר משתי מעבדות.
  • תלמיד לא יוכל לקבל נ"ז על פרויקט מעבדה שהוא חלק מעבודת הגמר. מומלץ לתלמיד לסיים את פרויקט המעבדה עד סוף שנת לימודיו הראשונה. 
  • חובה להשתתף בהרצאת הקולוקוויום השבועית במשך שנה אחת.
  • בשנת הלימודים הראשונה ילמד התלמיד קורסים בהיקף של 20 נ"ז לפחות (25 נ"ז במסלול הלא מחקרי). תלמיד המעונין בהיקף לימודים הנמוך מזה יגיש בקשה לפיצול שנת הלימודים הראשונה. ההיקף בכל אחת משנות הפיצול יהיה 12 נ"ז לפחות (15 נ"ז במסלול הלא מחקרי). 
     
 
מסלול מחקרי (מסלול 3040)
 
 המסלול המחקרי כולל השתתפות בקורסים, ביצוע מחקר ותיאורו בעבודת גמר ובסמינר, ועמידה בבחינת הגמר למוסמך.
 
הרכב ציון התואר: 40% קורסים, 40% תיזה, ו- 20% בחינת גמר.
 
היקף הלימודים הוא 30 נ"ז בכללן שעורים, תרגילים, מעבדות וסמינריונים.
 
תכנית הלימודים תקיף מגוון רחב של נושאים, והתמחות בתחום אחד לפחות. בתחום ההתמחות ילמד התלמיד סדרת קורסים שתאפשר העמקה בתחום, אשר תכלול לפחות קורס אחד נוסף מהאשכול המתאים בנוסף לקורסי חובת הבחירה.
 
תכנית הלימודים תכלול אך ורק קורסי מוסמך במדעי המחשב או במתמטיקה. במידה וסטודנט נדרש ללמוד קורס מחוג אחר, הרלוונטי לתחום המחקר שלו, יידרש אישור בכתב מהמנחה.
 
מחקר
  • במהלך שנת הלימודים הראשונה יתקשר התלמיד עם מדריך מסגל מורי החוג. המדריך יסייע לתלמיד במציאת נושא למחקר וינחה אותו בביצועו.
  • המחקר יתואר בעבודת הגמר של התלמיד, אשר ציונה ייקבע ע"י שניים או שלושה שופטים, כשהמדריך הוא אחד מהם.
 
 
מסלול לא מחקרי (מסלול 3041)
 
המסלול הלא מחקרי כולל השתתפות בקורסים ועמידה בבחינת גמר למוסמך. מסלול זה אינו דורש עבודת גמר, אך לא מאפשר המשך לימודים לדוקטורט. המסלול מיועד במיוחד לתלמידים הרוצים להרחיב את השכלתם במדעי המחשב אך אינם מעוניינים במחקר אקדמי. יש לשים לב שרוב הקורסים של בית הספר למדעי המחשב ניתנים במהלך היום, ולפיכך מסלול זה אינו משתלב ברוב המקרים עם עבודה במשרה מלאה בנוסף ללימודים.

 
הרכב ציון התואר: 75% קורסים ו- 25% בחינת גמר
 
היקף הלימודים הוא 45 נ"ז בכללן שעורים, תרגילים, מעבדות וסמינריונים.
 
תכנית הלימודים מחייבת התמחות בתחום (או אשכול) אחד לפחות, כאשר באשכול המתאים ייקח התלמיד לפחות 2 קורסים מהרשימה למטה בנוסף לקורסי חובת הבחירה. התכנית הלימודים תכלול אך ורק קורסי מוסמך במדעי המחשב או במתמטיקה.
 
 
מסלול ישיר לדוקטורט
 
מסלול זה מאפשר לתלמידים מצטיינים ללמוד לתואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D) מבלי שיהיו חייבים בסיום עבודת גמר למוסמך.
 
בתום השנה הראשונה או בסיום 3 סמסטרים והשלמת כל הקורסים המהווים את תכנית לימודיו למוסמך (30 נ"ז), ובתנאי שקיבל בהם ציון ממוצע של 85 לפחות, יעמוד התלמיד בבחינת סינון שתיקבע את כשירותו להמשיך במסלול הישיר. יש להירשם לבחינה במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה ובמזכירות החוג.
  
תלמיד הניגש לבחינת סינון יהיה חייב לסיים את חובותיו האקדמיות לתואר (30 נ"ז) ולקבל את המלצתו של המדריך ואישור יו"ר החוג והפקולטה. מעבר זה מותנה בהמלצת החוג והצלחה בבחינת הסינון למסלול הישיר, בציון 85 ומעלה.
 
בחינת הסינון תתמקד בתכנית המחקר שיגיש התלמיד לפני הבחינה ובידיעת חומר הרקע במקצוע הנלמד ותהיה ברמה של בחינת גמר למוסמך. תכנית המחקר תהיה רחבה ותתאים לעבודת דוקטור. במידת הצורך, תאושר השלמת מוסמך בלבד ובמקרה כזה תיחשב בחינת הסינון לבחינת מוסמך.
לפני הבחינה יתבקש התלמיד להגיש סקירה בכתב של תחום המחקר ובעיות נבחרות (בהיקף של 5 עמ' מודפסים). ועדת הבוחנים תסכם ותנמק בכתב את דעתה על מידת התאמתו של התלמיד למסלול הישיר. חוות דעת זו תועבר אל הוועדה תלמידי מחקר, יחד עם דו"ח מלא על הישגיו של התלמיד.

תלמידי המסלול הישיר לדוקטורט זכאים לקבלת תואר מוסמך לאחר שסיימו בהצלחה את מכסת הקורסים הנדרשת למוסמך, עמדו בבחינת המסלול הישיר, הגישו תכנית מחקר שאושרה ע"י ועדה מטעם הרשות לתלמידי מחקר, ומחקרם הראה על התקדמות ממשית, ראויה לפרסום בעתונות המדעית. הדיון בזכאותם לתואר מוסמך נפתח לאחר אישור המעבר לשלב ב' בלימודים לקראת התואר דוקטור.


בחינת המוסמך
 
על התלמיד לעבור בחינת גמר, אשר מתכונתה מפורטת באתר שלהלן. על התלמיד לפנות אל מזכירות החוג לתיאום מועד הבחינה.תוצאות הבחינה יישמרו במזכירות המוסמך של החוג ויועברו לפקולטה בעת סגירת התואר. ראה תיאור הבחינה ונוהל הבחינה :


בחינת המוסמך מסלול מחקרי – הגדרה
משך הבחינה: 60-90 דקות
משתתפים: 3 חברי סגל מהחוג למדעי המחשב, כולל המנחה
מתכונת:
1.      חלק ראשון: כ 20-30 דקות בהן יתבקש הסטודנט לענות על השאלות הבאות:
-     
מהי בעיית המחקר בה עסק התלמיד, ולמה היא חשובה? (5 דקות)
-     
מהן הגישות החילופיות הקיימות לפתרון הבעיה? (5 דקות)
-     
מהו הפיתרון המוצע בעבודת התיזה? מהי חדשנות הגישה המוצעת? (5 דקות)
-     
מהן תוצאות המחקר? (5 דקות)

2.      חלק שני: כ 40 דקות של דיון בנושאים רלוונטיים לתחום המחקר ועבודת התיזה, שיתפתח מתוך התשובות שנתן הסטודנט בחלק הראשון. בדיון זה יושם דגש על האינטגרציה בין הנושאים השונים ועל יכולת התלמיד לחשוב על שאלות מתחום ההתמחות הרלוונטי כפי שמוגדר בתכנית הלימודים.
הדיון יניח (ואף יבחן) ידע רוחבי בנושאי יסוד הרלוונטיים לתחום ההתמחות של התלמיד, וידע בקורס/י תואר שני שהתלמיד למד מאשכול ההתמחות הרלוונטי. למותר לציין שהדיון יניח השכלת יסוד במדעי המחשב והיכרות עם הנושא ברמה המצופה מסטודנט לתואר שני במדעי המחשב.

תנאים לגשת לבחינה:
1) סיום של 75% מנק' התואר
2) אישור מנחה (לסיום המחקר)
 


בחינת מוסמך מסלול לא-מחקרי – הגדרה
משך הבחינה: כ 60 דקות
להלן, תחום ההתמחות של התלמיד יתייחס לאשכול מתוכו למד התלמיד לפחות 3 קורסים במהלך לימודי המוסמך.
משתתפים: 3 חברי סגל מהחוג למדעי המחשב, כולל חבר סגל שנבחר ע"י הסטודנט (בהסכמה) ואשר עוסק בתחום ההתמחות של התלמיד.  
מתכונת:
1.
חלק ראשון: כ 15-20 דקות בהן יתבקש הסטודנט לענות על השאלות הבאות:
-     באילו שאלות ונושאים מרכזיים עוסק תחום ההתמחות של התלמיד? (5 דקות)o
-    
תאר בפירוט שאלת מחקר או בעיה מרכזית בתחום והסבר למה היא חשובה? (5 דקות)o
-     
מהן הגישות המרכזיות הקיימות לפתרון הבעיה? (5 דקות)
2.
   חלק שני: כ 40 דקות של דיון בנושאים רלוונטיים לתחום ההתמחות של התלמיד, שיתפתח מתוך התשובות שנתן הסטודנט בחלק הראשון. בדיון זה יושם דגש על האינטגרציה בין הנושאים השונים ועל יכולת התלמיד לחשוב על שאלות מתחום ההתמחות הרלוונטי כפי שמוגדר בתכנית הלימודים.
הדיון יניח (ואף יבחן) ידע רוחבי בנושאי יסוד הרלוונטיים לתחום ההתמחות של התלמיד, וידע בקורס/י תואר שני שהתלמיד למד מאשכול ההתמחות הרלוונטי. למותר לציין שהדיון יניח השכלת יסוד במדעי המחשב והיכרות עם הנושא ברמה המצופה מסטודנט לתואר שני במדעי המחשב.
תנאים לגשת לבחינה:
3) סיום של 75% מנק' התואר
4) אישור יועץ מוסמך (לעמידה בתנאים)
 
בחינת סינון למעבר ישיר לדוקטורט
 משך הבחינה: כ 60 דקות
משתתפים: 3 חברי סגל מהחוג למדעי המחשב, כולל המנחה
מתכונת:
1. חלק ראשון: כ 15-20 דקות בהן יתבקש הסטודנט לתאר אתהתקדמות עבודת המחקר לקראת הדוקטורט, ולענות על השאלות הבאות:
-     
מהי בעיית המחקר בה עוסק התלמיד, ולמה היא חשובה? (5 דקות)
-     
מהן הגישות החילופיות הקיימות לפתרון הבעיה? (5 דקות)
-     
מהו הפיתרון המוצע בעבודת המחקר של התלמיד? מהי חדשנות הגישה המוצעת? (5 דקות)

2.  חלק שני: כ  40 דקות של דיון בנושאים רלוונטיים לתחום המחקר של התלמיד, שיתפתח מתוך התשובות שנתן הסטודנט בחלק הראשון. בדיון זה יושם דגש על האינטגרציה בין הנושאים השונים ועל יכולת התלמיד לחשוב על שאלות מתחום ההתמחות הרלוונטי כפי שמוגדר בתכנית הלימודים.
הדיון יניח (ואף יבחן) ידע רוחבי בנושאי יסוד הרלוונטיים לתחום ההתמחות של התלמיד, וידע בקורס/י תואר שני שהתלמיד למד מאשכול ההתמחות הרלוונטי. למותר לציין שהדיון יניח השכלת יסוד במדעי המחשב והיכרות עם הנושא ברמה המצופה מסטודנט לתואר שני במדעי המחשב.
 
 
פרוט הקורסים בשלושת אשכולות חובת הבחירה
תיאוריה:
 
67531 – שיטות הצפנה
67577 – מבוא למערכות לומדות
67596 – מבוא לחישוב קוונטי
67599 – גיאומטריה חישובית
67663 – אוטומטים מעל עצמים אינסופיים
67677 – נושאים בגבול כלכלה וחישוב
67720 – שיטות גיאומטריות בתורת האלגוריתמים
67824 – אלגוריתמים מתקדם
67849 – תיאוריה של מדעי המחשב למוסמך
67855 – אופטימיזציה דיסקרטית
67883 – אימות פורמלי של מערכות
67573 - פתרון בעיות באלגוריתמים
 
מערכות מחשב:
 
67520 – אלגוריתמים מבוזרים
67548-   מבוא לתורת האינפורמציה
 67594 – מבוא לרשתות תקשורת
67713 – עקרונות תיאורטיים של מסדי נתונים
67715 – מבוא למערכות מרובות סוכנים
67782 – איחזור מידע באינטרנט
67810-  חישוב ברשתות חברתיות
67830 – נושאים מתקדמים במערכות מסדי נתונים
67842 – מבוא לבינה מלאכותית
 67886- ארכיטקטורות נתבים ומתגים
 67613- סדנה ברשתות תקשורת
67466- שיטות מחקר בהנדסת תוכנה
 
יישומים:
 
67525 – תיב"ם
67542 – ראייה ממוחשבת
67548 – מבוא לתורת האינפורמציה
67549 – מבוא לחישוב נומרי
67577 – מבוא למערכות לומדות
67593 – עבוד אותות סטטיסטי
67599 – גיאומטריה חישובית
67609 – גרפיקה ממוחשבת
67652 – אותות ומשתנים אקראיים
67705 – עיבוד תמונות רפואיות, רובוטיקה רפואית, וניתוחים מונחי מחשב
67735 – צילום חישובי
67800 – מבוא למודלים גרפים הסתברותיים
67829 - עיבוד ספרתי של תמונות
67842 – מבוא לבינה מלאכותית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג
פרופ' דפנה וינשל

יועץ מוסמך:
פרופ' שרה כהן
ד"ר מיכאל שפירא
מורי החוג
קורסי החוג
תואר בוגר