לימודים לתואר מוסמך   -   הידרולוגיה ומשאבי מים (589) - נכון לשנתון 2016    
מסלולי לימוד

על החוג

 לימודי הידרולוגיה ומשאבי מים לתואר מוסמך
התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים נועדה להכשיר אנשי מדע ומקצוע שידעו להתמודד עם בעיות תיאורטיות וטכנולוגיות שהולכות ומחריפות, בעולם כולו, לאור המחסור האובייקטיבי במים. ההכשרה המדעית והמקצועית היא אינטגרטיבית, ועוסקת במגוון תחומי ההידרולוגיה ומשאבי המים, תוך מתן ידע וכלים במקצועות היסוד של מדעי הטבע, ובתחומי המחקר המשיקים: גיאולוגיה, קרקע ומים, גיאוגרפיה, חקלאות, מטאורולוגיה ומדעי הסביבה.
הפוטנציאל התעסוקתי של בוגרי התכנית הוא רחב ביותר. הם יעסקו במחקר ובפיתוח בארץ ובחו"ל, בבעיות של הפקת מים, אספקת מים, טיפול בזיהומי מים, תכנון אזורי, פיתוח טכנולוגי והגנת הסביבה. הבוגרים ישתלבו במערכת האקדמית, ברשויות המים, בחברות ייעוץ, ובחברות הזנק חדשות בתחום המים.
 
ללימודים לקראת תואר מוסמך בהידרולוגיה ומשאבי מים יתקבלו תלמידים בעלי תואר בוגר במדעי כדור הארץ, קרקע ומים, גיאוגרפיה או תחום רלוונטי אחר, בממוצע של לפחות 85. לימודי השלמה יידרשו בהתאם ללימודים בתואר הראשון בתחומים: מתמטיקה, פיסיקה-מכניקה, בילוגיה של התא, מבוא לאקלים, כדור הארץ הדינמי, הידרולוגיה של מי תהום, מדעי הקרקע, תכנות, וסטטיסטיקה.
 
הלימודים מתקיימים בשני מסלולים, מסלול מחקרי (6044) ומסלול לא-מחקרי (6046). משך הלימודים הוא שנתיים.

ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:
1. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.
2. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים רשמי  מקורי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר.
תנאי מעבר משנה לשנה
במסלול המחקר 6044  - לאחר שני סמסטרים על התלמיד להגיש את תכנית המחקר ולעבור את בחינת הסינון בה תשפט גם תכנית המחקר על ידי הועדה המלווה שנקבעה לו. לא ניתן להרשם לסמסטר שלישי ללימודים ללא הגשת הצעת המחקר.
מבנה והיקף הלימודים
.       
התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים (סמל חוג 589)
 
מסלולי לימודים לתואר מוסמך:
 
1.        הידרולוגיה ומשאבי מים מחקרי (מסלול 6044)
2.        הידרולוגיה ומשאבי מים לא מחקרי (מסלול 6046)
 
מסלול מחקרי (מסלול 6044)
 
מסלול זה כולל לימודים בהיקף של 32 נ"ז. התוכנית מורכבת מקורסים בתחומי הליבה: מים עיליים ומים בתת הקרקע, סיור לימודי, וקורסים מתדולוגיים במודלים ושיטות שדה. בנוסף יש ללמוד קורס סמינר בהידרולוגיה ולהשלים את הנ"ז לתואר מרשימת קורסי הבחירה בהידרולוגיה וקורסי הבחירה הכלליים בתכנית.
יש לשים לב כי לא כל הקורסים מתקיימים כל שנה ולכן יש ללמוד קורסים כאלו בשנה בה הם ניתנים. במקרה שקורס חובה מסיבה כלשהי לא מתקיים במהלך התואר, הוא יוחלף בקורס אחר בתיאום ואישור ראש התכנית. תכנית הלימודים תאושר על ידי ראש התוכנית ובהתייעצות עם מורי הקורסים במידת הצורך.
משך הלימודים: ארבעה סמסטרים. במקרים מסוימים ניתן להשלים את הלימודים, בכפוף להיצע הקורסים, גם בשלושה סמסטרים. ניתן להתחיל ללמוד בתכנית בסמסטר א או בסמסטר ב.
קורסי  עבודת הגמר
עבודת הגמר היא מחקר בנושא מוגדר בתחום ההידרולוגיה ומשאבי המים, המבוצע ע"י התלמיד בהנחיית אחד או יותר ממורי התכנית ומסוכם ע"י התלמיד כחיבור מדעי, בצורה מפורטת. מציאת מדריך לעבודת המחקר היא דרישה מוקדמת להרשמה לתכנית.
הצעת המחקר ובחינת סינון
לאחר שני סמסטרים על התלמיד להגיש את תכנית המחקר ולעבור את בחינת הסינון בה תשפט גם תכנית המחקר על ידי הועדה המלווה שנקבעה לו. לא ניתן להרשם לסמסטר שלישי ללימודים ללא הגשת הצעת המחקר.
הגשת עבודה הגמר ובחינת גמר
לאחר ארבעה סמסטרים על התלמיד להגיש את עבודת הגמר ולעבור את בחינת הגמר בה יבחנו ידיעותיו הכלליות והבנתו המעמיקה בנושאי התמחותו על ידי הועדה המלווה. העבודה תבדק ותוערך על ידי הועדה.
ציון סופי
הציון הסופי לתואר מורכב מ: 40% ממוצע ציוני הקורסים, 30% ציון עבודת הגמר, 15% ציון בחינת הסינון (כולל הערכת הצעת המחקר), 15% ציון בחינת המוסמך.
תנאי סף לקבלת התואר: ציון בכל קורס: 60, ציון בחינת גמר: 65, ציון עבודת גמר: 65, ציון סופי כולל: 65.
 
תנאי קבלה:
על כל מועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר מתוך רשימת חברי התוכנית, כחלק מתהליך ההרשמה ללימודים. יש להביא אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את התלמיד בעבודת המחקר. איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה, אך אינו מבטיח קבלה לתוכנית.
תנאי סף: ציון של 85 לפחות בתואר בוגר בתחומים רלוונטיים.
לימודי השלמה יקבעו במידת הצורך על ידי ראש התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים על פי הקורסים שנלמדו במהלך התואר הראשון. לימודי השלמה כוללים את הקורסים החסרים לתלמיד מהרשימה הבאה: מתמטיקה - 5 נ"ז, פיסיקה-מכניקה - 5 נ"ז, מבוא לבילוגיה של התא לתלמידי ביולוגיה - 3 נ"ז, מבוא לאקלים - 3 נ"ז, כדור הארץ הדינמי - 4 נ"ז, הידרולוגיה של מי תהום - 3 נ"ז, מדעי הקרקע - 3 נ"ז, תכנות - 4 נ"ז, סטטיסטיקה - 4 נ"ז.
 
 
מסלול לא מחקרי (מסלול 6046)
 
מסלול זה כולל לימודים בהיקף של 45 נ"ז. התוכנית מורכבת מקורסים בתחומי הליבה: מים עיליים ומים בתת הקרקע, וכמו כן כימיה/גאוכימיה, סיור לימודי, וקורסים מתדולוגיים במודלים ושיטות שדה. בנוסף יש ללמוד 2 סמינרים, לפחות 2 קורסי בחירה מקורסי ההידרולוגיה, ולהשלים את הנ"ז לתואר מרשימת קורסי הבחירה הכלליים בתכנית.
יש לשים לב כי לא כל הקורסים מתקיימים כל שנה ולכן יש ללמוד קורסים כאלו בשנה בה הם ניתנים. במקרה שקורס חובה מסיבה כלשהי לא מתקיים במהלך התואר, הוא יוחלף בקורס אחר בתיאום ואישור ראש התכנית. תכנית הלימודים תאושר על ידי ראש התוכנית ובהתייעצות עם מורי הקורסים במידת הצורך.
משך הלימודים: ארבעה סמסטרים. במקרים מסוימים ניתן להשלים את הלימודים, בכפוף להיצע הקורסים, גם בשלושה סמסטרים. ניתן להתחיל את הלימודים בסמסטר א או בסמסטר ב. ישנה אפשרות ללימודים בחצי תכנית בתיאום עם ראש התכנית.
קורסי
 בחינת מוסמך:
לקראת סוף הסמסטר האחרון ללימודיו ובאישור ראש התכנית התלמיד תתקיים בחינת המוסמך. הבחינה תערך בעל פה ותכלול דיון כללי בחומר הנלמד בתכנית בהתאם למתכונת שתקבע בהמשך.
ציון סופי:
הציון הסופי בתואר מורכב מ- 90% ציוני הקורסים ו- 10% ציון בחינת המוסמך.
תנאי סף לקבלת התואר: ציון בכל קורס: 60, ציון בחינת גמר: 65, ציון סופי כולל: 65.
 
תנאי קבלה:
תנאי סף: ציון של 85 לפחות בתואר בוגר בתחומים רלוונטיים.
לימודי השלמה יקבעו במידת הצורך על ידי ראש התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים על פי הקורסים שנלמדו במהלך התואר הראשון. לימודי השלמה כוללים את הקורסים החסרים לתלמיד מהרשימה הבאה: מתמטיקה - 5 נ"ז, פיסיקה-מכניקה - 5 נ"ז, מבוא לבילוגיה של התא לתלמידי ביולוגיה - 3 נ"ז, מבוא לאקלים - 3 נ"ז, כדור הארץ הדינמי - 4 נ"ז, הידרולוגיה של מי תהום - 3 נ"ז, מדעי הקרקע - 3 נ"ז, תכנות - 4 נ"ז, סטטיסטיקה - 4 נ"ז.
 
 
מסלול ישיר לדוקטורט
 
תלמידים לתואר מוסמך שציונם הכללי בבוגר מעל 85 וסיימו את חובות הקורסים למוסמך בממוצע 85 לפחות, יוכלו לבקש לעבור למסלול הישיר. כדי לעבור למסלול הישיר יש ללמוד את קורסי החובה, לפחות שניים מתוך ארבעת קורסי בחירת-חובה ולסיים את 32 הנ"ז. קורסי חובת בחירה שלא נלמדו במוסמך יש ללמוד במסגרת הדוקטורט. המעבר מותנה בהמלצת החוג והצלחה בבחינת הסינון למסלול הישיר. מסלול זה מאפשר להם ללמוד לתואר דוקטור לפילוסופיה - Ph.D. מבלי שיהיו חייבים בעבודת גמר אך עליהם ללמוד את כל קורסי המוסמך הנדרשים בחוגים.
תכנית הלימודים של התלמיד תורכב בעזרת היועץ לתלמידי מוסמך של החוג ותכלול את התכנית המקובלת באותו חוג לקראת התואר מוסמך.
בתום השנה הראשונה ובסיום כל הקורסים המהווים את תכנית לימודיו למוסמך, ובתנאי שקיבל בהם ציון ממוצע של 85 לפחות, יעמוד התלמיד בבחינת סינון שתיקבע את כשירותו להמשיך במסלול הישיר. יש להירשם לבחינה במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה.
תלמידים לתואר מוסמך שציונם הכללי בבוגר מעל 85 וסיימו את חובות הקורסים למוסמך בממוצע 85 לפחות, יוכלו לבקש לעבור למסלול הישיר. מעבר זה מותנה בהמלצת החוג והצלחה בבחינת הסינון למסלול הישיר.
בחינת הסינון תתמקד בתכנית המחקר שיגיש התלמיד לפני הבחינה, בתוצאותיו המחקריות הראשונות שכבר הושגו ובידיעת חומר הרקע במקצוע הנלמד ותהיה ברמה של בחינת גמר למוסמך. תכנית המחקר תהיה רחבה ותתאים לעבודת דוקטור.
ועדת הבוחנים תסכם ותנמק בכתב את דעתה על מידת התאמתו של התלמיד למסלול הישיר. חוות דעת זו תועבר אל הוועדה תלמידי מחקר, יחד עם דו"ח מלא על הישגיו של התלמיד.
קבלתו של המועמד כתלמיד מחקר שלב ב', סדרי הרשמתו, הגשת הנושא לעבודת הדוקטור, לימודי ההשלמה שיוטלו עליו וכיו"ב יתנהלו בהתאם לתקנות הוועדה לתלמידי מחקר.
תלמידי המסלול הישיר לדוקטורט זכאים לקבלת תואר מוסמך לאחר שסיימו בהצלחה את מכסת הקורסים הנדרשת למוסמך, עמדו בבחינת המסלול הישיר, הגישו תכנית מחקר שאושרה ע"י ועדה מטעם הרשות לתלמידי מחקר, ומחקרם הראה על התקדמות ממשית, והניב פרסום בעתונות המדעית או פוסטר/הרצאה בכנס מדעי. הדיון בזכאותם לתואר מוסמך נפתח לאחר אישור המעבר לשלב ב' בלימודים לקראת התואר דוקטור.
במקרה של הפסקת לימודי הדוקטור טרם זמנם, בידי החוג הסמכות להכיר בציון מספרי של בחינת מעבר לדוקטורט כתחליף לציון בחינת גמר למוסמך, וכן דרכי חישוב הציון הסופי במקרה כזה, לצורך הענקת תואר מוסמך.
 
הידרולוגיה ומשאבי מים מחקרי - חוג בין פקולטאי
(מסלול 6044)
חובה בחוג16-17
בחירה בחוג15-16
סה"כ לתואר (מינימום)32
לקראת מוסמך
הערות למוסמך
ההרשמה ללימודי  לתואר מוסמך מתבצעת במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה למדעי הטבע ובמקביל במדור קבלת תלמידים.
לקבלה לתואר מוסמך בחוג להידרולוגיה ומשאבי המים למוסמך דרוש ציון ממוצע 85 לפחות בלימודי הבוגר בתחומים רלוונטיים. מועמדים שציוני הבוגר שלהם הם בין 80-85 יתקבלו רק באישור ועדת הלימודים. לימודי השלמה יקבעו במידת הצורך על ידי ראש התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים על פי הקורסים שנלמדו במהלך התואר הראשון.
הרכב הקורסים של תלמידי המוסמך נקבעים בהתיעצות עם המדריכים ו/או ראש התוכנית.
במסלול המחקרי בלבד, 
על כל מועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר, מתוך רשימת חברי התכנית, כחלק מתהליך ההרשמה ללימודים. הרשימה מופיעה באתר האינטרנט של התוכנית להידרולוגיה. יש להביא אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את התלמיד בעבודת המחקר במסגרת הלימודים (איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה, אך אינו מבטיח קבלה לתוכנית). רשימת חברי התוכנית מורכבת מחוקרים מהפקולטאות שבמסגרתם היא פועלת.
 
הצג מורים
True
הצג קורסים
True
הצג תארים מתקדמים
True
בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג
ראש התכנית: פרופ' אפרת מורין 
efrat.morin@mail.huji.ac.il
02-5883020

מזכירה לענייני הוראה - מגי פרקין
magip@savion.huji.ac.il
02-6584923
מורי החוג
קורסי החוג