לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לפיסיקה (541)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור course name
77693 אופטיקה פיסיקלית ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס Physical Optics
77212 אסטרוביולוגיה והחיים ביקום א' 2 שעור פרטי הקורס Astrobiology and life in the Universe
77118 אסטרונומיה למשוררים (מבוא לאסטרונומיה מודרנית) ב' 2 שעור פרטי הקורס Astronomy for Poets (Introduction to Modern Astr
77210 אסטרופיסיקה והחיים ביקום א ב' 3 שעור פרטי הקורס ASTROPHYSICS AND LIFE IN THE UNIVERSE
77501 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה א' 3 שעור פרטי הקורס Astrophysics and Cosmology
77662 ביופיסיקה ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס Biophysics
77305 גלים ואופטיקה א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס Waves and Optics
77401 חשמל אנליטי ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס Analitical Electrodynamics
77112 חשמל גלים ואופטיקה לתלמידי מדעים ביו רפואיים ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס Electricity, Waves and Optics - For Bio-Med. Students
77142 חשמל וגלים לתלמידי רפואה ורפו"ש א' 3.5 שעור ותרגיל פרטי הקורס Basic electromagnetic and wave theory for Med. students
77102 חשמל ומגנטיות ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס Electricity and Magnetism
77099 חשמל ומגנטיות-אודיסאה קורס שנתי 6 שעור פרטי הקורס Electricity and Magnetism- Odyssey
77139 יותר הוא שונה: מהתנהגות פרט למשברים כלכליים וחברתיים ב' 2 שעור פרטי הקורס More is Different: from individual behavior to economic and social crises
77320 מבוא לאלקטרוניקה א - אנלוגי א' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס Introduction to Electronics A - Analogical
77609 מבוא לחלקיקים אלמנטריים ב' 3 שעור פרטי הקורס Introduction to Elementary Particles
77407 מבוא למדע המורכבות ב' 3 שעור פרטי הקורס Introduction to Complexity
77098 מבוא למדעי הטבע א' 2 שעור פרטי הקורס Introduction to The Natural Sciences
77532 מבוא למחקר בפיסיקה א' 1 שעור פרטי הקורס Introduction to Physics Research
77315 מבוא לפיסיקה חישובית ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס Introduction to Computational Physics
77307 מבוא לפיסיקה סטטיסטית א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס Intro. to Statistical Physics
77656 מבנים קוונטים במוליכים למחצה א' 2 סמינריון פרטי הקורס Quantum structures in semiconductors
77303 מכניקה אנליטית א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס Analytical Mechanics
77141 מכניקה וזורמים לתלמידי רפואה ורפו"ש א' 3.5 שעור ותרגיל פרטי הקורס Mechanics for Med. students
77101 מכניקה ויחסות פרטית א' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס Mechanics and Special relativity
77100 מכניקה ויחסות פרטית-אודיסאה קורס שנתי 7 שעור פרטי הקורס Mechanics and special relativity - Odyssey
77188 מכניקה לתלמידי מדעים ביו רפואיים א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס Mechanics for Bio-Med. Stud.
77115 מכניקה קלאסית א' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס Classical Mechanics
77365 מעבדה ב - תוכנית משולבת למדעים מדוייקים א' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס Physics Lab II - Exact Sciences Prog.
77103 מעבדה בפיסיקה א קורס שנתי 6 שעור ומעבדה פרטי הקורס Physics Lab A
77159 מעבדה בפיסיקה א - חלקית ב' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס Physics Lab 1 (Partial)
77302 מעבדה בפיסיקה ב קורס שנתי 6 שעור ומעבדה פרטי הקורס Physics Lab II
77367 מעבדה בפיסיקה ב חלקית א' או ב' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס Physics Lab II (Partial)
77508 מעבדה בפיסיקה ג א' או ב' 6 שעור ומעבדה פרטי הקורס Physics Lab III
77590 מעבדה בפיסיקה ג לתלמידי מדעים מדויקים ב' 6 שעור ומעבדה פרטי הקורס Physics Lab III for Exact Sciences Students
77090 מעבדה בפיסיקה- מכניקה אודיסאה קורס שנתי 0 מעבדה פרטי הקורס Physics Lab - Mechanics, Odyssey
77091 מעבדה בפיסיקה-חשמל ומגנטיות - אודיסאה קורס שנתי 0 מעבדה פרטי הקורס Physics Lab - Electricity and Magnetism - Odyssey
77125 מעבדה חלקית בפיסיקה א למדעים מדוייקים, מדכה"א, כימיה ומדעי המחשב קורס שנתי 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס Physics parcial lab A -Exact Sciences, earth science, chemistry and computer science
77111 מעבדה מתקדמת בפיסיקה א קורס שנתי 9 שעור ומעבדה פרטי הקורס Advanced Physics Lab 1
77322 מעבדה מתקדמת בפיסיקה ב ב' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס Advanced Physics Laboratory II
77638 מערכות דינמיות וכאוס ב' 2 סמינריון פרטי הקורס Dynamical Systems and Chaos
77313 משוואות של פיסיקה מתמטית א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס Equations of Mathematical Physics
77664 נושאים נבחרים בפיסיקה של חומר רך א' 2 סמינריון פרטי הקורס Selected Topics in Soft Matter Physics
77925 סימטריה בפיסיקה: עקרונות ויישומים ב' 2 סמינריון פרטי הקורס Symmetry in Physics, Principles & Application
77566 על נזילות ומערבולות מקוונטטות א' 2 סמינריון פרטי הקורס Superfluidity and Quantized Vortices
77568 פיזיקה של כלי נגינה א' 2 סמינריון פרטי הקורס The Physics of Musical Instruments
77603 פיסיקה גרעינית ב' 3 שעור פרטי הקורס Nuclear Physics
77131 פיסיקה כללית - גלים וחשמל לתלמידי כימיה וכדה"א ב' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס General Phys.- Waves & Elec. for Chem.& Earth stu.
77304 פיסיקה כללית - חשמל ואופטיקה לתלמידי ביולוגיה ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס General Phys.: Elect. & Optics For Biology Students
77148 פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי ביולוגיה א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס General Physics - Mechanics - For Biology students
77130 פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי כימיה וכדה"א א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס General Phys.- Mechanics For Chem. & Earth Students
77116 פיסיקה כללית (1) לתלמידי רוקחות א' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס General Physics (1) For Pharmacy Students
77104 פיסיקה כללית (2) לתלמידי רוקחות ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס General Physics (2) For Pharmacy Students
77132 פיסיקה למקבלי החלטות ב' 2 שעור פרטי הקורס Physics for decision makers
77634 פיסיקה סביבתית ב' 2 סמינריון פרטי הקורס Environmental Physics
77640 פיסיקה סטטיסטית של למידה וזיכרון א' 2 סמינריון פרטי הקורס Statistical Physics of learning and Memory
77602 פיסיקה של המצב המוצק ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס Solid State Physics
77152 פיסיקה תרמית א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס Thermal Physics
77611 פיסיקת הפלסמה ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס Plasma Physics
77635 פרוייקט מחקרי א' או ב' 6 מטלה פרטי הקורס Research Project
77591 פרקים בגלים ואוסצילציות אי-לינאריות א' 2 סמינריון פרטי הקורס Topics on Nonlinear Waves and Oscillations
77412 שיטות קירוב ושיערוך בבעיות פיסיקליות ב' 2 שעור פרטי הקורס Order of Magnitude in Physics Problems
77318 תורת הקוונטים (1) ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס Quantum Theory I
77605 תורת הקוונטים (2) א' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס Quantum Theory II
77542 תורת הקוונטים (3) ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס Quantum Theory C
77606 תורת הרצף ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס Mechanics of Continua

תואר מוסמך
מספר שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור course name
77999 אופטיקה קוונטית מתקדמת א' 3 שעור פרטי הקורס Advanced Quantum Optics
77742 אנליזת נתונים מתקדמת א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס Advanced Data Analysis
77938 אסטרופיסיקה מתקדם: כוכבים ואנרגיות גבוהות א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס Advanced Astrophysics: Stars and High Energies
77727 אסטרופיסיקה של אנרגיות גבוהות ב' 2 סמינריון פרטי הקורס High Energy Astrophysics
77324 גאומטריה וטופולוגיה במכניקה קוונטית וקלאסית ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס Geometry and topology in Quantum and Classical Mechanics
77525 גז בין כוכבי ב' 2 סמינריון פרטי הקורס Interstellar Gas
77728 דינמיקה לא לינארית של רצף ב' 3 שעור פרטי הקורס Non-Linear Dynamics of Continuous Media
77856 חלקיקים אלמנטריים ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס Elementary Particles
77891 טכנולוגיות קוונטיות ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס Quantum Technologies
77909 יחסות וגרביטציה א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס Relativity and Gravitation
77736 מבוא לפיסיקה סמיקלאסית א' 3 שעור פרטי הקורס Introduction to Semiclassical Physics
77990 מבוא לתורת החבורות בפיסיקה א' 4 שעור פרטי הקורס Introduction to Group Theory in Physics
77802 מכניקה סטטיסטית א א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס Statistical Mechanics 1
77995 מכניקה סטטיסטית של זכוכיות ספין ורשתות נוירונים ב' 4 שעור פרטי הקורס Statistical mechanics of spin glasses and neural networs
77960 מצב מעובה א: אלקטרונים פונונים וטרנספורט ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס Solid State Physics A: Electr. Phonons & Transport
77961 מצב מעובה ב: תופעות קולקטיביות ב' 4 שעור פרטי הקורס Solid State Physics B: Collective Phenomena
77750 סמינריון בן-תחומי - א א' 2 סמינריון פרטי הקורס Interdisciplinary Seminar A
77963 פיסיקה וכימיה של גבישים נוזליים ב' 1 שעור פרטי הקורס Physics and Chemistry of Liquid Crystals
77732 פיסיקה חישובית של מערכות מורכבות ב' 3 שעור פרטי הקורס Computational Physics of Complex Systems
77838 פיסיקה רפואית א' 3 שעור פרטי הקורס Medical Physics
77853 פיסיקה של חומרים - מבנה תכונות וקינטיקה א' 3 שעור פרטי הקורס Materials Physics - Structuer, Properties & Kinetics
77871 פיסיקה של מוליכים למחצה ב' 3 שעור פרטי הקורס Physics of Semiconductors
77962 פיסיקת הפלסמה: תופעות קולקטיביות ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס Plasma Physics: Collective Phenomena
77805 קולוקוויום שבועי קורס שנתי 0 סמינריון פרטי הקורס Weekly Physics Colloquium
77940 קוסמולוגיה של חלקיקים ב' 4 שעור פרטי הקורס Particle Cosmology
77522 תהליכי קרינה באסטרופיסיקה א' 2 שעור פרטי הקורס Radiation Processes In Astrophysics
77800 תורת הקוונטים מתקדם א א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס Advanced Quantum Theory 1
77915 תורת השדות א א' 4 שעור פרטי הקורס Quantum Field Theory I
77916 תורת השדות ב ב' 4 שעור פרטי הקורס Quantum Field Theory II
77980 תורת שדות סטטיסטית ב' 3 שעור פרטי הקורס Statistical Field Theory