לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי הסביבה (591)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור course name
89312 אקולוגיה של האבקה א' 3 שעור פרטי הקורס ECOLOGY OF POLLINATION
89305 החיידקים בסביבתם הטבעית א' 2 שעור פרטי הקורס BACTERIA IN THEIR NATURAL ENVIRONMENT
89111 העולם שאנחנו מורישים לילדינו: בעיות הסביבה העיקריות של העתיד א' 2 שעור פרטי הקורס Environmental threats of the future
89520 התמודדות מיקרואורגניזמים עם סביבתם ב' 2 סמינריון פרטי הקורס INTERREL. BETWEEN MICROORG. & THEIR ENVIRONMENT
89540 טיפול בפסולת מוצקה א' 2.5 שעור פרטי הקורס Solid Waste Management
89309 מבוא למדעי הסביבה מצומצם ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס INTRODUCTION TO ENVIORONMENTAL SCIENCES
89703 מחזורים ביוגאוכימים ומערכת האקלים ב' 3 שעור פרטי הקורס Biogeochemical cycles and the climate system
89507 מחקר מודרך לתלמידי סביבה בוגר ומוסמך ב' 3 הדרכה פרטי הקורס GUIDED RESEARCH IN ENVIRONMENTAL SCIENCES
89110 נושאי סביבה נבחרים ב' 2 סיור-מחנה פרטי הקורס SELECTED ENVORONMENTAL TOPICS
89105 סיור גאולוגי לתלמידי סביבה א' 1 סיור-מחנה פרטי הקורס GEOLOGICAL FIELD TRIP FOR ENV STUDENTS
89301 סיור לימודי לאגן הכנרת ב' 3 סיור-מחנה פרטי הקורס Lake Kinneret Field Camp
89400 סיור לימודי לים המלח ב' 3 סיור-מחנה פרטי הקורס DEAD SEA FIELD CAMP
89714 סימביוזה ב' 2 שעור פרטי הקורס SYMBIOSIS
89705 סמינריון מדעי הסביבה קורס שנתי 2 סמינריון פרטי הקורס ENVIRONMENTAL SCIENCES SEMINAR
89505 סמינריון כיוונים במדעי הסביבה קורס שנתי 3 שעור פרטי הקורס Directions in Environmental Sciences
89509 שפכים, קולחים והשלכות סביבתיות א' 3.5 שעור פרטי הקורס “Wastewater, Treated Wastewater and environmental implications”.

תואר מוסמך
מספר שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור course name
89775 מבוא למדעי הסביבה - מורחב ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס INTRODUCTION TO ENVIORONMENTAL SCIENCES - advanced
89777 מיקרוביולוגיה סביבתית א' 2 שעור פרטי הקורס ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
89818 סמינר בניהול טכנולוגיה קורס שנתי 2 סמינריון פרטי הקורס Seminar in Technology Manageme
89819 סמינריון הכנה בניהול טכנולוגיה קורס שנתי 0 סמינריון פרטי הקורס Tutorial in technology management
89817 קולוקוויום מחלקתי בניהול טכנולוגיה קורס שנתי 0 סמינריון פרטי הקורס Departmental Colloquium in Technology Management