אוקיינוגרפיה (592) - לימודים לתואר מוסמך            
 

הרשמה לתואר מוסמך מתבצעת במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה למדעי הטבע.

 

לאוקיינוסים תפקיד מכריע במערכת האקלים ובתהליכים חשובים אחרים בכדור הארץ. הם משמשים מקור למשאבים שונים (כגון אנרגיה, מזון, מים מותפלים) וכאמצעי תחבורה, וחשיבותם רבה לרווחת וכלכלת האנושות. בשל מורכבותם וחשיבותם הרבה, חקר האוקיינוסים מהווה אתגר מדעי מרתק עם השלכות מעשיות. החוג לאוקיינוגרפיה מציע לסטודנטים מצטיינים בפיזיקה, כימיה, מדעי החיים, והנדסה הזדמנויות מחקר לתארים מתקדמים באוקיינוגרפיה פיזיקלית, כימית, ביולוגית, וגיאופיזית, תוך שימוש בשיטות תיאורטיות, נסיוניות, ועבודת שדה. הזדמנויות המחקר כוללות מחקר תחומי ורב-תחומי.  תכנית הלימודים באוקיינוגרפיה משותפת למכונים למדעי כדור הארץ ולמדעי החיים, וכוללת קורסים בינאוניברסיטאיים המתקיימים במכון הבינאוניברסיטאי באילת. לקורסים אלו יש להירשם ישירות במכון הבינאוניברסיטאי. באמצעות אתר האינטרנט: HTTP://WWW.IUI-EILAT.AC.IL 
תלמידים מצטיינים מוזמנים בתום השנה הראשונה ובמהל השנה השנייה של לימודי המוסמך להצטרף למסלול הישיר לדוקטורט. למידע נוסף: אתר המכון  למדעי כדור-הארץ https://earth.huji.ac.il.

 

מנחה/מנחים: לכל תלמיד חייב להיות לפחות מנחה אחד (אך לא יותר משניים) מאנשי הסגל האקדמי החברים בחוג. המנחה השני יכול להיות חוקר מחוץ לחוג. בחירת נושא העבודה תיעשה באישור המנחה והוועדה המלווה.
היקף הלימודים למוסמך הוא 32 נ"ז.

 

 

הרשמה ללימודי לגאולוגיה לתואר מוסמך מתבצעת בשני ערוצים (6042) 

  1. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת ההרשמה.
  2. מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע


ג. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה,לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.

מועמדים אשר למדו/לומדים תואר בוגר באוניברסיטה העברית יכולים לצרף גיליון ציונים לא רשמי (מתוך המידע האישי).

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

 

פרופ' יעלה שקד - ראש החוג לאוקיינוגרפיה

טלפון: 08-6360139

: דואר אלקטרוניYeala.shaked@mail.huji.ac.ilמזכירה לענייני הוראה - מגי פרקין
magip@savion.huji.ac.il
02-6584923


מבנה והיקף הלימודים

משך הלימודים הרגיל הוא ארבעה סמסטרים והוא כולל השתתפות בלימודים הסדירים, ביצוע עבודת גמר ובחינה סופית. היקף הלימודים יהיה לפחות 32 נ"ז. הלימודים מורכבים מהרצאות, עבודות מעבדה, עבודות שדה, סיורים וסמינריון. חובה על התלמיד להתקשר עם המדריך לעבודת המחקר שהוא מורה מהחוג המסכים להנחות את התלמיד. נושא עבודת הגמר יקבע על ידי התלמיד ומדריכו. התלמיד יגיש תוכנית מפורטת לעבודת הגמר, באמצעות מדריכו, וייבחן עליה. במסגרת הבחינה על הצעת המחקר ייבדקו גם ידיעותיו הכלליות של התלמיד במקצוע לימודיו בהקשרים הרחבים של נושא המוסמך. מועד הגשת תכנית המחקר והבחינה יהיה תוך שנה מתחילת הלימודים לתואר.

תכנית לימודיו של התלמיד תכלול קורסים מתקדמים במסלול לימודיו וקורסים מחוגים אחרים הקשורים לתכנית המחקר. היא תיקבע בעזרת ועדת מלווה שתקבע על ידי ראש החוג ותאושר על ידו. ועדה זו תיקבע אלו קורסי בוגר יוכלו להכלל במסגרת תכנית המוסמך של התלמיד. 

חובה בחוגחובת בחירהבחירה בחוגסה"כ לתואר (מינימום)
לקראת מוסמך

הגשת מועמדות

.
ללימודי המוסמך באחד המסלולים לעיל יוכל להגיש מועמדותו בעל תואר בוגר במדעי הטבע, מתמטיקה, מדעי הים, או הנדסה, שציונו הכללי "טוב" (80) לפחות. תלמיד שציונו הסופי הוא 85 ומעלה קבלה ישירה. תלמידים שממוצע הבוגר שלהם 80-84 יתקבלו רק באישור ועדת הלימודים, מועמדותם של בעלי ממוצע בוגר של 75-79 תשקל רק במקרים חריגים.
דרישת קדם: קורס 68104 "מבוא למדעי הים".
הרכב הקורסים של תלמידי המוסמך נקבעים בהתיעצות עם המדריכים ו/או ראש החוג בהתאם לחוגים השונים ודורשים את אישור ראש החוג. חלק מהקורסים למוסמך משותפים גם לתלמיד בוגר בשנה ג' (על פי המפורט בשנתון).
הציון הסופי לתואר ייקבע לפי היחס: 40% לציוני הקורסים, 15% לבחינה על תוכנית המחקר, 15% לבחינת הגמר בעל-פה ו-30% לעבודת הגמר. 

ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:
1. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.
2. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים רשמי  מקורי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר.