מדעי המחשב (521) - לימודים לתואר מוסמך            
 

לימודי מדעי המחשב לתואר מוסמך

ללימודים לקראת תואר מוסמך במדעי המחשב יתקבלו תלמידים בעלי תואר בוגר אשר למדו מדעי המחשב. תלמידים שלא למדו מדעי המחשב בהיקף של חוג יוכלו להתקבל לפי החלטה מיוחדת של ועדת ההוראה החוגית. בדרך כלל תידרש מתלמידים אלה השלמת לימודי החובה לתואר בוגר במדעי המחשב (ראה תכנית לימודי הבוגר בחוג).

מספר המתקבלים בכל שנה מוגבל. המועמדים ידורגו לפי רמת הישגיהם, ההיקף והמהות של לימודיהם הקודמים, וכן המלצות אישיות. במקרה הצורך מועמדים יזומנו לראיון אישי.
  

הלימודים מתקיימים במסלול מחקרי ומסלול לא-מחקרי. ניתן לעבור בין המסלולים באישור יועץ המוסמך. משך הלימודים הוא שנתיים. עומס הלימודים בד"כ אינו מתיישב עם עבודה בהיקף ניכר מחוץ לאוניברסיטה.

הרשמה לתואר מוסמך מתבצעת במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה להנדסה ולמדעי המחשב. ניתן להירשם דרך שני אתרים, אתר האוניברסיטה  ואתר ביה"ס.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחגית יער-און במייל hagity@savion.huji.ac.il


 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' גיא קינדלר

יועץ מוסמך:
ד"ר עומרי אבנד
ד"רעמית דניאלי

רכזת לימודים מתקדמים:
חגית יער-און


תנאי מעבר משנה לשנה

תנאי מעבר לשנה ב'

 • במסלול המחקרי, עד סוף השנה הראשונה על הסטודנט למצוא מנחה ולסיים לפחות 20 נ"ז.
 • במסלול הלא מחקרי, עד סוף השנה הראשונה על הסטודנט לסיים לפחות 25 נ"ז.

בשני המסלולים, מחקרי ולא מחקרי, תלמיד הנדרש להשלמות מעל 15 נ"ז יורשה לעמוד בתנאי המעבר עד סוף השנה השנייה.

תלמיד שלא עמד בתנאי המעבר, יוזמן למפגש עם יועצי המוסמך בתחילת שנת הלימודים השנייה (שלישית עם השלמות). מי שלא עומד בדרישות הנ"ל לאחר 3 סמסטרים (5 סמסטרים עם השלמות), לא יוכל להמשיך את לימודיו ללא אישור יועץ, וגם זאת למשך סמסטר נוסף אחד בלבד. בסוף סמסטר זה על התלמיד לעמוד בתנאי המעבר, אחרת לימודיו יופסקו.

מבנה והיקף הלימודים

מסלולי לימודים עיקריים לתואר מוסמך:

 • מדעי המחשב מחקרי.
 • מדעי המחשב לא מחקרי.
 • מסלול ישיר לדוקטורט.

. פירוט מסלולי הלימוד

 1. מדעי המחשב - מוסמך מחקרי (3040 )
 2. מדעי המחשב - מוסמך לא מחקרי (3041)
 3. מדעי המחשב - מוסמך מחקרי לבוגרי הנדסת מחשבים (3042)
 4. מדעי המחשב - מוסמך לא מחקרי לבוגרי הנדסת מחשבים (3043)
 5. מדעי המחשב- מוסמך מחקרי לבוגרי תואר ראשון מצטיינים במתמטיקה/פיסיקה (3044)
 6. מדעי המחשב- מוסמך לא מחקרי לבוגרי תואר ראשון מצטיינים במתמטיקה/פיסיקה (3045)
 7. מוסמך במדעי המחשב עם התמחות במתמטיקה (3047)

 

כללי: מסלול מחקרי כולל השתתפות בקורסים, ביצוע מחקר ותיאורו בעבודת גמר ובסמינר, ועמידה בבחינת הגמר למוסמך. מסלול לא מחקרי כולל השתתפות בקורסים ועמידה בבחינת גמר למוסמך. מסלול זה אינו דורש עבודת גמר, אך אינו מאפשר המשך לימודים לדוקטורט. המסלולים הלא מחקריים מיועדים במיוחד לתלמידים הרוצים להרחיב את השכלתם במדעי המחשב אך אינם מעוניינים במחקר אקדמי.

תיאור מבנה הלימודים היקפם ותיאור בחינת הגמר מופיעים בכל אחד מן המסלולים.

 

מסלול ישיר לדוקטורט
 


מסלול זה מאפשר לתלמידים מצטיינים ללמוד לתואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D) מבלי שיהיו חייבים בהגשת עבודת גמר למוסמך.
 

בתום השנה הראשונה ללימודי המוסמך או בסיום 3 סמסטרים, ולאחר השלמת כל הקורסים המרכיבים את תכנית לימודי התלמיד למוסמך מחקרי (30 נ"ז) ובתנאי שקיבל בהם ציון ממוצע של 85 לפחות, יעמוד התלמיד בבחינת סינון שתיקבע את כשירותו להמשיך במסלול הישיר. יש להירשם לבחינה במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה ובמזכירות החוג.
 

תלמיד הניגש לבחינת סינון יהיה חייב לסיים את חובותיו האקדמיות לתואר (30 נ"ז) ולקבל את המלצתו של המדריך ואישור יו"ר החוג והפקולטה. מעבר זה מותנה בהמלצת החוג והצלחה בבחינת הסינון למסלול הישיר בציון 85 ומעלה.
 

בחינת הסינון תתמקד בתכנית המחקר שיגיש התלמיד לפני הבחינה ובידיעת חומר הרקע במקצוע הנלמד. הבחינה תהיה ברמה של בחינת גמר למוסמך. תכנית המחקר תהיה רחבה ותתאים לעבודת דוקטור. לפני הבחינה יתבקש התלמיד להגיש סקירה בכתב של תחום המחקר ובעיות נבחרות (בהיקף של 5 עמ' מודפסים). ועדת הבוחנים תסכם ותנמק בכתב את דעתה על מידת התאמתו של התלמיד למסלול הישיר. חוות דעת זו תועבר אל הרשות לתלמידי מחקר, יחד עם דו"ח מלא על הישגיו של התלמיד.

תלמיד המסלול הישיר לדוקטורט זכאי לקבלת תואר מוסמך לאחר שסיים בהצלחה את מכסת הקורסים הנדרשת למוסמך, עמד בבחינת המסלול הישיר, הגיש תכנית מחקר שאושרה ע"י ועדה מטעם הרשות לתלמידי מחקר, ומחקרו הראה על התקדמות ממשית הראויה לפרסום בעיתונות המדעית. הדיון בזכאותו לתואר מוסמך נפתח לאחר אישור המעבר לשלב ב' בלימודים לקראת התואר דוקטור. במידת וזכאותו תאושר, יחשב הציון בבחינת הסינון כציון בחינת מוסמך.


בחינת סינון למעבר ישיר לדוקטורט

משך הבחינה: כ 60 דקות
משתתפים: 3 חברי סגל מהחוג למדעי המחשב, כולל המנחה

מתכונת:

חלק ראשון – יארך כ 15-20 דקות, בהן יתבקש הסטודנט לתאר את התקדמות עבודת המחקר לקראת הדוקטורט ולענות על השאלות הבאות:

 •     מהי בעיית המחקר בה עוסק התלמיד, ולמה היא חשובה? (5 דקות)
 •     מהן הגישות החילופיות הקיימות לפתרון הבעיה? (5 דקות)
 •     מהו הפתרון המוצע בעבודת המחקר של התלמיד? מהי חדשנות הגישה המוצעת? (5 דקות)

10 דקות זמן שאלות

חלק שני - שליטה באשכול ההתמחות. חלק זה יארך כ-40 דקות של שאלות ותשובות על חומר הלימוד מתוך:

 • 2 קורסים מאשכול המחקר שנלמדו במהלך המוסמך
 • קורס נוסף מתואר ראשון שנבחר ע״י המנחה

השאלות תכלולנה נושאים הבודקים שליטה בחומר הלימוד הרלוונטי לתחום ההתמחות מהתואר הראשון.

רמת הידע המצופה בחלק זה של הבחינה: מתן הגדרות מדויקות, תיאור אלגוריתמים, והבנת התכנים המרכזיים שנלמדו בקורסים. יושם דגש על האינטגרציה בין הנושאים השונים ועל יכולת התלמיד לענות על שאלות מתחום ההתמחות הרלוונטי כפי שמוגדר בתכנית הלימודים.

אופן קביעת ציון הבחינה:

 • 33% שליטה בידע מתחום המחקר (ע״ס חלק 1 של הבחינה)
 • 67% שליטה בידע הנרכש בקורסי האשכול וקורס חובת הבחירה הנבחר (ע״ס חלק 2 של הבחינה)

 

חובה בחוגחובת בחירהבחירה בחוגסה"כ לתואר (מינימום)סה"כ לתואר (מקסימום)
מדעי המחשב - מוסמך לא מחקרי
(מסלול 3041)
מדעי המחשב - מוסמך מחקרי לבוגרי הנדסת מחשבים
(מסלול 3042)
לקראת מוסמך