לימודים לתואר בוגר   -   אמירים - תכנית מצטיינים - מדעי הטבע (555)
 
מסלולי לימוד

  תכנית "אמירים"
התכנית משמשת מסגרת לתלמידים מצטיינים, ומטרתה לפתח ולממש את כישוריהם בעזרת טובי המדענים והמורים בפקולטה.


תכנית הלימודים לתואר "בוגר" במדעי הטבע במסגרת "אמירים" תיקבע באופן אישי לכל תלמיד בהתאם לנטיותיו, בייעוץ ובתיאום עם יועצי החוגים בהם בחר התלמיד ועם מרכז התכנית. התלמיד ילמד בחוג אחד לפחות מן החוגים השונים (ראה להלן) במדעי הטבע. תכניות בין-חוגיות (כולל חוגים מפקולטאות אחרות, כגון מדעי הרוח והחברה), תזכינה לעידוד.מבנה התכנית:
תלמידי "אמירים" רשאים לבחור בתכניות לימודים המותאמות לנטיותיהם האישיות. תכניות בין-תחומיות תזכינה לעידוד, כולל שילוב עם לימודים מפקולטות אחרות, התלמידים יהיו זכאים לחונך אישי מבין מורי הפקולטה, תכנית הלימודים האישית תיקבע בהתייעצות בין התלמיד ליועצי החוגים ומרכז התכנית.
בשנים א' ב' ו - ג' יתקיים קורס מיוחד בעל אופי בין חוגי. בנוסף תתקיימנה פגישות חודשיות בהן תינתנה הרצאות להרחבת האופקים במסגרת "מועדון אמירים". תלמידי אמירים יבצעו בשנה ג' פרוייקט מחקרי לפי בחירתם בהנחיית אחד ממורי הפקולטה.


 

 

 

     

 

היקף הלימודים הנדרש יקבע באופן אישי בהתאם לחוג(ים) שבחר התלמיד.

 

תלמיד "אמירים" שמעוניין בכך יוכל לעמוד בקשר אישי עם חונך מבין מורי הפקולטה.

 

תשומת לבם של תלמידי "אמירים" מופנית לתכנית "אתגר" למצטיינים במדעי החיים.

  

פרוייקט מחקרי

בשנת הלימודים השלישית חייב כל תלמיד "אמירים" לבצע פרויקט בעל אופי מחקרי, לפי בחירתו. הפרויקט אינו נמדד בנקודות זכות.

הזמן שהתלמיד יקציב לפרויקט זה יתאים בערך ל- 20 נ"ז. עבודת הפרויקט היא מטלה לימודית עצמאית של תלמיד "אמירים", המתבצעת בהנחיית מדריך ממורי הפקולטה. עבודה זו חייבת להיות נפרדת מכל עיסוק בשכר. עם סיומה, תסוכם העבודה בכתב ותוגש מודפסת, בעברית ובשני עותקים. עותק אחד יימסר לשיפוטו של המדריך ועותק שני יופקד במזכירות לענייני הוראה בפקולטה, יימסר לאישורו של מרכז התכנית, ויועבר לספרית הרמן למדעי הטבע. העותק בספריה ישמש לעיון.

העבודה תכתב במתכונת של עבודה מדעית,  כוללת הקדמה המתארת את הרקע המדעי,  ,     גוף העבודה המתאר את הישגי המחקר וסיכום ביקורתי.

מדריך הפרויקט יקבע את ציונו של הפרויקט לאחר הגשת העבודה.

ציון "מעולה" (95 ומעלה) יינתן רק לאחר בדיקת העבודה ע"י מורה נוסף ובהסכמתו לציון "מעולה".

עבודת הפרויקט תוגש עד 30.9 בשנת הלימודים השלישית לתואר.

 

אם עבודת הפרויקט של תלמיד "אמירים" התבצעה כחלק מפרויקט מחקרי קבוצתי, הסיכום בכתב שיוגש לשיפוט יתייחס לחלקו הייחודי של תלמיד "אמירים".  

ציון הפרויקט המחקרי לא ייכלל בחישוב הממוצע.

  

פרויקט "אמירים" ביחס לתלמידי ביולוגיה:

תלמידי "אמירים", שהם גם תלמידי ביולוגיה ולומדים במסגרת "מיפגש מודרך" יכינו עבודת מחקר כנדרש לפרויקט "אמירים". עבודה זו תיחשב כמילוי חובת עבודת המחקר הנדרשת במסגרת המיפגש המודרך. התלמידים ימלאו את שאר החובות כנהוג במסגרת המיפגש. התלמידים לא יקבלו ציון בקורס "מיפגש מודרך", אלא כמקובל לגבי פרויקט "אמירים".

 

לימודים במסגרת "אמירים" ופרויקט "אמירים" ביחס לתלמידי הנדסת מחשבים:

תלמידי "אמירים", שהם גם תלמידי הנדסת מחשבים, יכינו את פרויקט "אמירים" בשנה השלישית ללימודיהם, בנוסף ובנפרד מפרויקט הגמר הנדרש ללימודיהם בהנדסת מחשבים. קבלת הציון עבור פרויקט "אמירים" עד לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים הרביעית, היא תנאי לקבלת מלגת "אמירים" בשנה הרביעית, בנוסף לתנאים האקדמיים המקובלים.

 

"אמירים" והתוכניות המשולבות למוסמך: "מדעי המחשב וביולוגיה חישובית", "מדעי הכימיה והביולוגיה":

הלימודים בתכנית "אמירים" מקבילים ללימודים בשלב הבוגר בתוכניות אלו (שלוש שנים). פרויקט "אמירים" יהיה נפרד מעבודת המחקר לתואר מוסמך כמקובל בחוגים המקיימים הפרדה בין לימודי הבוגר לבין לימודי המוסמך. על תלמידי התכנית "מדעי המחשב וביולוגיה חישובית", המשתתפים ב"מיפגש מודרך", יחולו הכללים לעיל הנוגעים לתלמידי ביולוגיה.

 

בחישוב הציון הסופי לתואר "בוגר" ייכללו קורסים בהיקף 120 נ"ז לפחות ובכללם כל קורסי החובה בחוג(ים) שבחר התלמיד. בשילובי תחומים ובחלק מן החוגים עולה סך נקודות החובה על 120 נ"ז, על התלמיד לעמוד בדרישת החובה אף אם סך הנקודות יעבור את המינימום הנדרש. כל שינוי במבנה הלימודים מחייב אישור של ראש/יועץ החוג.

 

במסגרת "מועדון אמירים" מוצעות לתלמידי התכנית פגישות או הרצאות מיוחדות להרחבת אופקים המתקיימות מספר פעמים בסמסטר.

 

קורס ייחודי לתלמידי תכנית המצטיינים "אמירים - טבע"

בסמסטר ב' מתקיים קורס ייחודי לתלמידי התכנית, שעוסק בתחומי מדעי הטבע מנקודות מבט שונות מן המקובל בקורסים הרגילים. הקורס יוקדש בכל שנה למיקבץ תחומים שונה. הקורס הוא קורס חובה לתלמידי התכנית וחלה עליהם חובת השתתפות פעילה בכל שלוש שנות הלימודים.  

ראש תכנית "אמירים" הוא גם רכז הקורס.

 

השיוך הפקולטאי של תלמיד תכנית המצטיינים "אמירים – טבע", הוא לפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע במשך כל שנות לימודיו, גם אם תכנית לימודיו כוללת לימודים ממסגרות אחרות באוניברסיטה. כללי הפקולטה למדעי הטבע יחולו עליו לכל עניין ודבר.

 

לתלמידי התכנית תוענק תעודת בוגר מיוחדת שבה ירשם ש"התלמיד סיים לימודיו במסגרת תכנית "אמירים" ושמות החוגים שבהם למד/ה. כמו כן יירשם בתעודה כי התלמיד הגיש פרוייקט מחקרי וציונו המילולי בו.

 

למסיימי התכנית תוצענה תכניות לימודים לתארים גבוהים בהתאם להישגיהם, כולל אפשרות ללימודים במסלול ישיר לדוקטורט.

 

 

  

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות  אל טללית גנץ, מזכירות תכנית "אמירים" בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, טלפון: 02-6585363.

 

בעלי תפקידים בחוג


ראש תכנית אמירים:
פרופ' נטלי בלבן  
 nathalieqbb@gmail.com
טל. 02-6585400

מזכירות החוג:
טללית גנץ 

tlalitg@savion.huji.ac.il
טל. 02-6585363

מורי החוג
קורסי החוג
 

תנאי מעבר משנה לשנה
 במסגרת התכנית הוא הכללת התלמיד ב"רשימת הדיקן" (של תלמידים מצטיינים). רשימת המועמדים, שמתוכה ירכיב הדיקן את רשימת הדיקן הפקולטאית, תחושב על סמך כל ציוני השנה הקודמת הקיימים במחשב המרכזי במועד החישוב. ברשימת המועמדים הזאת יופיעו רק תלמידים שקיבלו ציונים בקורסים הרשומים בתכנית לימודיהם. המינימום לחישוב הינו 42 נ"ז. קורסים, שבהם קיבל התלמיד "זיכוי", כגון, על סמך לימודים במוסד אחר, לא ייכללו במכסת הנקודות לעיל. תלמידים שקיבלו בשנה האחרונה ציון "נכשל", או שאין להם "פטור" מלימודי אנגלית, לא יהיו זכאים להיכלל ברשימת הדיקן. תלמידים, שהשלימו את לימודיהם לתואר כנדרש ועשויים להיות זכאים להיכלל ברשימת הדיקן על סמך שנת לימודיהם האחרונה לתואר (ג' או ד' בהתאם לתכנית לימודיהם), אך אינם עומדים במכסת הנקודות המינימלית, יפנו בבקשה בכתב אל הפקולטה 1
בתקופת הערעורים.

תלמידים אשר זכו בפרס הרקטור או הדיקן על סמך הישגיהם בלימודי השנה הראשונה, מוזמנים להצטרף לתכנית "אמירים" בשנת לימודיהם השנייה.